Nie możesz złożyć nowego zamówienia ze swojego kraju. United States

ZABAWKI GOBABYTOYS REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. Informacje wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego ZABAWKI GOBABYTOYS działającego pod adresem http://zabawkidzieciom.pl. Właścicielem i prowadzącym Sklep internetowy jest ProjektAnalizSystem Sławomir Polzin, Romanowo Dolne 3E, 64-704 Romanowo Dolne, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, numer NIP: 7631866617, REGON: 300263291

2. Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827).
3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jaki i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
4. Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Sprzedawca zapewnia, że Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że jest to wyraźnie określone w opisie i/lub tytule karty Towaru.

8. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

 

II. Definicje 
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Strona – serwis internetowy zabawkidzieciom.pl

2. Sklep – prowadzony w oparciu o Stronę zabawkidzieciom.pl  sklep internetowy, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów

3. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ProjektAnalizSystem Sławomir Polzin, Romanowo Dolne 3E, 64-704        Romanowo Dolne, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, numer NIP: 7631866617, REGON: 300263291

4. Produkt – towar oferowany Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a sprzedawcą

a. Sprzedawany produkt sprowadzany jest  głównie z UK (Anglia). Jego stan jest zawsze opisany na aukcji, dzielimy go na : nowe (mogą mieć lekko uszkodzone pudelka), powystawowe (mogą wystąpić np.: ryski, wgniotki, ślady złożenia, naklejone łatki naprawcze, rozfoliowane śruby, ślady na kółkach, inne drobne uszczerbki itp.)

b używane

c uszkodzone , zdekompletowane  

4a. Towary są anglojęzyczne, posiadają angielskie wtyczki. Wtyczki takie mają wbudowany bezpiecznik co zabezpiecza produkt przed uszkodzeniem bez problemu można zastosować przejściówkę (nie dokładamy baterii ani przejściówek) itp., chyba że w aukcji zaznaczone jest inaczej. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad, z wyłączeniem tych wskazanych na aukcji, zarówno w opisie jak i na zdjęciach zgodnie z zasadami określonymi w tym regulaminie. Każda oferta  zawiera jak najdokładniejszy opis sprzedawanego przedmiotu i/lub zdjęcia, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z jej treścią.


5. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu,

6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu , poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;
9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej obecności stron, z wyłączeniem wykorzystania jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta z Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Poprzez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło,
11. Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu,
12. Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o założonych przez niego zamówieniach w Sklepie,
13. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta,
14. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
15. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne s a wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów,

III. Wymagania techniczne 

1. W celu dokonania Transakcji Klient powinien:

1) dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 1024 x 768.

2) posiadać adres poczty elektronicznej email,

2. Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.

3. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną www w sposób zaszyfrowany.

4. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

5. Sprzedawca zbiera informacje zawarte w plikach cookies, szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności.

IV. Warunki korzystania z Klienta ze Strony
 

1. Celem korzystania ze Strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie Sklepu oraz umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta możliwe jest albo po założeniu Konta albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta,

3. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony Sprzedawcy, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych.

4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
b. niedostarczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
c. nieprzekazywania treści zawierających informacje nieprawdziwe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email),
d. niepodejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie treści zawierających informację handlową niezamówioną (tzw. spam),
e. niedostarczania i nieprzekazywania treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony,
f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie użytku osobistego,
g. korzystanie ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Prawa, postanowieniami Regulaminu a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
h. niekopiowania, modyfikowania oraz rozpowszechniania treści, zdjęć, logotypów, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Sprzedawca ma możliwość zablokowania dostępu Klienta do Strony, zablokowania konta Klienta, a także powiadomienia właściwych organów o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa.

Ponadto Sprzedawca może domagać się naprawienia szkody powstałej w wyniku bezprawnego działania Klienta. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub innych działań naruszających przepisy prawa

V. Zasady składania Zamówienia
 

1. Informacje o Produktach publikowane na Stronie w szczególności opisy, parametry techniczne, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są towarami z zwrotów konsumenckich ich stan jest  każdorazowo opisany.

3. Sklep co do zasady dostępny jest dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Strony spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami związanymi z polepszeniem funkcjonalności Strony. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

4. Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Regulaminie.

5. Dla potrzeb dokonania Zamówienia Klient nie ma obowiązku zakładania konta na Stronie. Klient powinien podać dane umożliwiające kontakt z Klientem i realizację wysyłki zamówionego Towaru.

6. Klient może założyć "konto" na Stronie. Aby założyć Konto, należy wypełnić Formularz rejestracji. Założenie konta jest darmowe. Logowanie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularz rejestracji.

7. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Do koszyka". Klient składając Zamówienie dokonuje wyboru Produktu w szczególności model i ilość sztuk zgodnie z treścią zawartą na Stronie.

c) jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularza zamówienie poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d) wybrać jeden z dostępnych sposób płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem Rozdziału 8 ust. 3a

e) kliknąć przycisk "Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty",

8. Sklep może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowane Produkty po obniżonych cenach tytułem promocji lub wyprzedaży, przy czym obniżone ceny wskazanych Produktów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów.

9. Zamówiony Produkt dostarczany jest Klientowi przez Dostawcę wybranego przez Sprzedawcę (jednakże z zastrzeżeniem wybranej przez Klienta jednej spośród proponowanych opcji dostarczenia, obejmującej również wysokość kosztów dostarczenia) na adres wskazany w Zamówieniu. Klient w momencie złożenia zamówienia udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z Dostawcą w celu przesłania za jego pośrednictwem zakupionego Produktów.`

10. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT- po uprzednim podaniu wymaganych danych do wystawienie faktury VAT przez Klienta. Sprzedawca wystawia faktury VAT w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

 

 

ZAWARCIE UMOWY

 

1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki i kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Klientowi zapoznanie się z jego ofertą.

2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Użytkownika. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

5. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę przed złożeniem przez niego zamówienia o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

6. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:

- adresu dostawy,

- sposobu dostawy,

- sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

 

WYSYŁKA I DOSTAWA TOWATU

 

1.Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.


2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.


3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 

4. W wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

5. Realizacja zamówienia odbywa się w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych (w okresach świątecznych do 4 dni roboczych) od momentu jego złożenia przez Klienta, jednak Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zrealizować zamówienie jak najszybciej.

6. Zaleca się, aby Klient dokonał sprawdzenia stanu Towaru w momencie dostarczenia go i odbioru, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy).

 

VI. Cena Produktu
 

1. Ceny Produktów podane w Sklepie wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają w sobie podatek VAT).

2. Cena Produktu nie zawiera w sobie kosztów dostarczenia.

3. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

VII. Metody dostawy oraz płatności
 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka kurierska,

b) Przesyłka kurierska pobraniowa,

c) Paczkomaty InPost (przedpłata),

d) Odbiór osobisty w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy pod adresem:

     Romanowo Dolne 3E 64-704 Romanowo Dolne

 

2. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłata za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu zgodnie z cennikiem dostępnym na Stronie oraz w trakcie składania Zamówienie, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży. Koszt dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.

4. Odbiór osobisty Produktów przez Klienta jest bezpłatny.

5. W ramach zawieranych Umów, płatność może być dokonana w następujący sposób:

1) „płatność elektroniczna” za pośrednictwem serwisu internetowego tpay.pl z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez tpay.pl

2) przelew zwykły na rachunek bankowy Sprzedawcy

 

ProjektAnalizSystem Sławomir Polzin

Romanowo Dolne 3E
64-704 Romanowo Dolne

44 1600 1462 1838 7373 6000 0002

w BGZ BNP PARIBAS


Jako tytuł przelewu należy podać numer Zamówienia.

 

3) płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie płatności gotówką przy odbiorze Zamówienia od Dostawcy,

 

VIII . Wykonanie umowy sprzedaży
 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z Rozdziałem 5 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne - w przypadku uzyskania autoryzacji i potwierdzenia o przyjęciu wpłaty przez tpay.pl,

c) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

d) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.


IX. Odstąpienie od umowy zakupu


A. Kupujący (konsument) ma 14 dni od odbioru przesyłki na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Po tym terminie odstąpienie będzie bezskuteczne.

B.W celu odstąpienia od umowy należy listownie lub drogą mailową przesłać jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy przed upływem przewidzianego terminu. Oświadczenie powinno zawierać: dane adresata jak nazwę, adres, email, telefon;, dane konsumenta jak imię, nazwisko, adres, telefon, login; datę, treść jak na przykład Ja xxx niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy xxx; datę zawarcia umowy; numer oferty; wybrany sposób zwrotu płatności.

C. W przypadku zwrotu towaru, koszty związane z odesłaniem, w tym koszt należytego zabezpieczenia przesyłki na czas transportu pokrywa kupujący.

D. Przesyłkę należy zaadresować na adres korespondencyjny PROJEKANALIZSYSTEM SŁAWOMIR POLZIN  Romanowo Dolne 3E 64-704 Romanowo Dolne

E. Przesyłki zwrotne za pobraniem lub przesłane na inny niż adres korespondencyjny nie będą odbierane.

F. Zwrot otrzymanej od kupującego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy przedstawiony w ofercie zwykły sposób) zostanie dokonany w ustawowym terminie.

G. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

X. Ochrona danych osobowych
 

Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą na naszej stronie nota prawna https://www.zabawkidzieciom.pl/content/2-nota-prawna

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy


XI. Reklamacja i gwarancja

1. Reklamacje dotyczące zawartej umowy można składać mailowo lub w formie papierowej na adres korespondencyjny sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail kupującego, b. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego, d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. W przypadku konieczności uzupełnienia złożonej reklamacji, przed jej rozpatrzeniem sprzedający może zwrócić się do kupującego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez kupującego adres e-mail bądź drogą pocztową na wskazany adres.

5. W przypadku uznania reklamacji zwrot kosztów jego odesłania (do wysokości najtańszej niezbędnej przesyłki) ponosi sprzedawca.

6. Rękojmia w przypadku towarów używanych skrócona jest do 1 roku.

7. Towary nie są objęte gwarancją, chyba że w ofercie zaznaczone jest inaczej.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


XIII. NEWSLETTER

 

1.  Do korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników niebędących Nabywcami oraz Użytkowników zarejestrowanych w Sklepie polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.

3. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

4. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem Newslettera.

5. W celu skorzystania z Newslettera należy:

- wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub - wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.

 

XIV. Postanowienia końcowe
 

1. Umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie Sklepu. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

3. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany na Stronie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi prze ProjektAnalizSystem Sławomir Polizn będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.